Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
EchoLink | Rescue Online | Escape Online | Sereď Online | Sereď Online - archív | Reportér 24

ISSN 1338-0389   Dnes je 10. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra RSS Export článkov
Top panel

Rubriky

Mesto Sereď vyhlasuje verejné obstarávanie na podprahovú zákazku : Služobné motorové vozidlá pre mesto Sereď

Iveta Tóthová18. 08. 2011 23:27:57Mestský úrad
24

Druh zákazky: Tovary.


ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEL/OBSTARÁVATEL


I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Sered
ICO: 00306169
Poštová adresa: Námestie republiky 1176/10
PSC: 92601
Mesto/obec: Sered
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Pult prvého kontaktu, Mestský úrad Sered, Námestie republiky 1176/10, Sered 92601
Kontaktná osoba: Bc. Branislav Koricanský
Mobil: +421 905335839
Telefón: +421 317892392
Fax: +421 317892447
E-mail: branislav.koricansky@sered.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávatela (URL): http://www.sered.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sered.sk/profil-verejneho-obstaravatela. Dalšie informácie možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). Sútažné a doplnujúce podklady možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). Ponuky budú dorucené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávatela/obstarávatela

I.2.1. Druh verejného obstarávatela/obstarávatela : Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podla zákona: § 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky Služobné motorové vozidlá pre mesto Sered

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutocnovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

b) Tovary.
a) Stavebné práce
b) Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mestský úrad Sered, Námestie republiky 1176/10, Sered
c) Služby
NUTS kód: SK021.

II.1.3. Strucný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom verejného obstarávania je dodávka dvoch nových služobných motorových vozidiel, sedanu na reprezentacné úcely a SUV pre úcely mestskej polície, vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva : 1.Sedan : Typ karosérie 5 - dverový sedan, celková hmotnost vozidla do 2 000 kg, motor: diesel s objemom valcov do 2 000 cm3, výkon min. 100 kW, farba strieborná metalíza, mechanická 6 stupnová prevodovka, batožinový priestor min. 580 l, CO2 emisie max 130 g/km, spotreba kombinovaná max. 5 l/100 km, parkovacie senzory vpredu a vzadu, klimatizácia, tempomat, nové, kúpa. (dalej len Sedan) 2.SUV : Typ karosérie 5 - dverové SUV, celková hmotnost vozidla do 2 000 kg, pohon predných kolies, motor : benzín s objemom valcov do 1 500 cm3, výkon min. 75 kW, farba biela, mechanická 6-stupnová prevodovka, CO2 emisie max. 160 g/km, spotreba v meste max. 8 l/100 km, klimatizácia, deliaca kovová mreža, maják, nové, lízing (dalej len SUV) Dodaný tovar musí byt zdravotne neškodný a musí vyhovovat ST normám, požiadavkám pre prihlásenie vozidla v SR a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

II.1.4. Spolocný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34110000-1.
Doplnujúce predmety
Hlavný slovník: 34111200-0, 34114200-1.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 1 kus Sedan a 1 kus SUV

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 37300,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodaniaObdobie: v dnoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 30

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky úcasti

III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: podla § 26 ods. 1 písm. f) zák. c. 25/2006 Z. z. - Doklad o oprávnení dodávat tovar alebo tento doklad môže nahradit overeným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikatelov vydaný Úradom pre verejné obstarávanie podla § 128 ods. 1 zák. c. 25/2006 Z. z. v platnom znení. originál alebo overená fotokópia Doklady a dokumenty musia byt predložené v origináli, prípadne v úradne overenej fotokópii a musia preukazovat platnost.

III.1.2. Ekonomické a financné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilost
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: Verejný obstarávatel vyžaduje od uchádzaca predloženie originálu alebo overenej kópie certifikátu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001, vydaného  nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie urcitých noriem environmentálneho riadenia uchádzacom. Verejný obstarávatel uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi clenských štátov a prijme aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podla požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Odôvodnenie : Preukázanie realizácie environmentálneho manažmentu s cielom minimalizovania negatívnych vplyvov výrobnej cinnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hladiska: kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviest s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázatelných dôvodov uviest ich relatívnu váhu).
1. cena za dodanie predmetu zákazky - 60
2. pocet autorizovaných servisných miest v SR - 10
3. vzdialenost autorizovaného servisu a asistencných služieb od sídla verejného obstarávatela - 10
4. servisný interval vozidiel - 5
5. cena za servisnú hodinu - 5
6. spotreba energie - 5
7. emisie CO2 - 5

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávatel/obstarávatel 5434/2011

IV.2.2. Podmienky na získanie sútažných podkladov a doplnujúcich dokumentov Lehota na prijímanie žiadostí o sútažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 30. 8. 2011. Cas: 12.00 h.
Úhrada za sútažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 5. 9. 2011. Cas: 12.00 h.

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 5. 9. 2011. Cas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad Sered, Námestie republiky 1176/10, Sered 92601 zasadacka 1. poschodie
Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní ponúk: otváranie ponúk je verejné pre všetkých uchádzacov, ktorí predložili ponuky v lehote
predkladania ponúk.


ODDIEL VI. DOPLNUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2. Dalšie informácie
1. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované vo výzve, musia byt predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedcené kópie, pokial nie je urcené inak. Ponuka musí byt vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpecí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byt vyhotovená písacím strojom, alebo tlaciarenským výstupným zariadením výpoctovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu citatelný. 2. V prípade podaní vysvetlení, verejný obstarávatel podá vysvetlenie všetkým jemu známym záujemcom a zároven vysvetlenie umiestni aj na www stránke. 3. Sútažné podklady budú prístupné na stránke verejného obstarávatela v jeho profile verejného obstarávatela a v sekcii oznamov (http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/SP54342011.pdf), alebo na stránke www.evob.sk.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
15. 8. 2011

Súťažné podklady nájdete na stránke www.sered.sk

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
re : anonym | 19-08-2011 21:22:30 | 19-08-2011 23:05:00
naco by im lepsie bolo ? mozu snad niekoho prenasledovat ? a maju to len na jazdu v meste, ved s tym nikam von na dialnicu nepojdu
anonym | 19-08-2011 23:03:31
anonym | 19-08-2011 21:22:30
anonym | 19-08-2011 22:59:21
Noro napriklad Dacia Duster 1,5 SUV
anonym | 19-08-2011 21:22:30
Nechapem preco ma mat MsP horsie vozidlo ako "reprezentant" mesta. MsP to vozdilo potrebuje viac a hlavne ak to ma byt SUV tak nech je poriadne a nie nejaka hracka, ktora sa na SUV len hra.
Norbert | 19-08-2011 20:49:36
to suvko bude Yeti nenasiel som ine suv s motorom mensim ako 1,5 ltra.
anonym | 19-08-2011 17:29:57
A kdo móže zato, že druhé automobilky nerobia akurát také autá, jaké potrebujú na MNV?
Pato | 19-08-2011 09:11:26
Ten sedan je jasne napisany na model Skoda Octavia 2,0 TDI CR DPF/103 kW - nenasiel som ine auto na trhu ktore by splnalo uvedene parametre.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Kto je online
Vyhľadávanie
Zdravotnícke pomôcky Označenie inzercie
Posledné komentáre
Bottom panel

© www.regiononline.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na www.regiononline.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign