Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
EchoLink | Rescue Online | Escape Online | Sereď Online | Sereď Online - archív | Reportér 24

ISSN 1338-0389   Dnes je 10. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra RSS Export článkov
Top panel

Rubriky

Vyhlásenie verejnej podlimitnej zákazky : Zber biologicky rozložiteľných odpadov 2012

Iveta Tóthová16. 02. 2012 14:56:41Mestský úrad

01730 - MSS
Vestník c. 32/2012 - 16.2.201
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha c. 4 k vyhláške c. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná sútaž.
Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEL

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Sered ICO: 00306169 Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Sered, Námestie republiky 1176/10, Sered Kontaktná osoba: Bc. Branislav Koricanský
Mobil: +421 905335839 Telefón: +421 317892392 Fax: +421 317892447 E-mail: branislav.koricansky@sered.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávatela/obstarávatela
(URL): http://www.sered.sk Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http:///www.sered.sk/profil-verejneho-obstaravatela
Dalšie informácie možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). Sútažné a doplnujúce podklady (vrátane podkladov pre sútažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o úcast budú dorucené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávatela a hlavný predmet alebo predmety cinnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávatela
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podla zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety cinnosti
Iné (uvedte)
Iný predmet (špecifikujte): výkon samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy

I.2.3. Verejný obstarávatel nakupuje pre iných verejných obstarávatelov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podla verejného obstarávatela
Zber biologicky rozložitelných odpadov 2012

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutocnovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby císlo (kategórie služieb císlo 1-16 podla prílohy c. 2 k zákonu): 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Kataster mesta Sered
NUTS kód: SK021.

II.1.3. Oznámenie zahrna
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Strucný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Strucný opis : Predmetom zákazky je pocas mesiacov apríl až október roku 2012 zabezpecit pravidelný týždenný zber biologicky rozložitelných odpadov (BRO) rastlinného pôvodu z domácností z individuálnej bytovej výstavby rodinných domov v meste Sered s  odvozom a vykládkou na miesto na to urcené v katastri mesta Sered.

II.1.6. Spolocný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90511000-2.
Doplnujúce predmety
Hlavný slovník: 90511200-4, 90512000-9.

II.1.7. Rozdelenie na casti
Nie.

II.1.8. Povoluje sa predloženie variantných riešení
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
1200 hodín
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 42 000,0000 EUR

II.2.2. Opcie
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutocnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 7

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
nie sú

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov verejného obstarávatela na rok 2012. Verejný obstarávatel neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry za odvedené služby raz za mesiac. Lehota splatnosti faktúry je minimálne 14 dní od jej dorucenia verejnému obstarávatelovi.

III.1.3. Právne vztahy vyžadované od skupiny dodávatelov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

III.1.4. Dalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2. Podmienky úcasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzacov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: 2.1.1 Uchádzac musí splnat podmienky úcasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 2.1.1.1 až 2.1.1.6 alebo ich úradne osvedcených kópií: 2.1.1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzac preukáže že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani clen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný cin korupcie, za trestný cin poškodzovania financných záujmov Európskych spolocenstiev, za trestný cin legalizácie príjmu z trestnej cinnosti, za trestný cin založenia, zosnovania a podporovania zlocineckej skupiny alebo za trestný cin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.

2.1.1.2 Výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ktorým uchádzac preukáže že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani clen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný cin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaní.

2.1.1.3 Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzac preukáže že nie je voci nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2.1.1.4 Potvrdenie Sociálnej poistovne a zdravotnej poistovne nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzac preukáže že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2.1.1.5 Potvrdenie miestne príslušného danového úradu nie staršie ako tri mesiace, ktorým uchádzac preukáže že nemá evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

2.1.1.6 Doklad o oprávnení poskytovat službu, ktorým uchádzac preukáže, že je oprávnený poskytovat službu.

2.1.2 Uchádzac zapísaný do zoznamu podnikatelov pre verejné obstarávanie môže doklady podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bode 2.1.1, nahradit predložením úradne osvedcenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní.

2.1.3 Uchádzac so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže niektorý z dokladov podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadovaný v bode 2.1.1, nahradit cestným vyhlásením v prípade, ak sa v krajine jeho sídla požadovaný doklad nevydáva.

2.1.4 Ak mámuchádzac sídlo v clenskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto clenského štátu neupravuje inštitút cestného vyhlásenia, možno ho nahradit vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podla predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzaca alebo záujemcu.

III.2.2. Ekonomické a financné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: Uchádzac v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje financné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hladiska svojho ekonomického a financného postavenia schopný úspešne splnit
zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy, ktorá je požadovaná, resp. v súcasnom období je z hladiska
svojho ekonomického a financného postavenia schopný riadne plnit takúto zmluvu. Požadované financné a ekonomické postavenie uchádzac preukáže: 2.2.1 Vyjadrením banky alebo pobocky zahranicnej banky alebo bánk alebo pobociek zahranicných bánk v ktorých uchádzac mal vedené úcty za obdobie rokov 2009 až 2011 a
vyjadrením banky alebo pobocky zahranicnej banky alebo bánk alebo pobociek zahranicných bánk, v ktorých má uchádzac vedené úcty v case predkladania ponuky, o schopnosti uchádzaca plnit svoje financné záväzky, ktoré musí obsahovat: 2.2.1.1 že uchádzac nebol za predchádzajúce tri roky v nepovolenom debete, ak uchádzac bol v
takomto debete, predloží zdôvodnenie preco sa tak stalo, 2.2.1.2 že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 2.2.1.3 že jeho
bežný úcet nebol a ani nie je predmetom exekúcie, Vyjadrenie uchádzac doloží platným dokladom nie starším ako tri mesiace ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo jeho úradne osvedcenou kópiou.

2.2.2 Cestné vyhlásenie uchádzaca, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené penažné úcty. Cestné vyhlásenie uchádzac potvrdí svojim podpisom.

2.2.3 Uchádzac môže na preukázanie financného a ekonomického postavenia využit financné zdroje inej osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac verejnému obstarávatelovi preukázat, že pri plnení Zmluvy bude môct reálne disponovat so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie financného
a ekonomického postavenia.

2.2.4 Ak uchádzac nedokáže z objektívnych dôvodov preukázat financné a ekonomické postavenie urceným dokladom, verejný obstarávatel môže uznat aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje financné a ekonomické postavenie. Výpis z úctu verejný obstarávatel neuzná.

2.2.5 Skupina dodávatelov preukazuje splnenie podmienok úcasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa financného a ekonomického postavenia spolocne.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilost
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: Uchádzac v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilost na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plnit zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súcasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plnit takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilost uchádzac preukáže: 2.3.1 podla § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt dodania a odberatelov; ak odberatelom a) bol verejný obstarávatel podla zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávatel, b) bola iná osoba ako verejný obstarávatel, dôkaz o plnení potvrdí odberatel; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzaca o ich dodaní.

2.3.2 podla § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služby.

2.3.3 Podla § 28 ods.  písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzac k dispozícii na poskytnutie služby

2.3.3.1 Zoznamom technického vybavenia na vykonávanie požadovanej služby potvrdeným uchádzacom.

2.3.4 Uchádzac môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využit technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac verejnému obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat s kapacitami osoby, ktorej spôsobilost využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

2.3.5
Skupina dodávatelov preukazuje splnenie podmienok úcasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa financného a ekonomického postavenia spolocne Minimálna požadovaná úroven štandardov (ak je to uplatnitelné):

2.3.1.1 V súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávatel požaduje pre minimálnu úroven technickej spôsobilosti, aby zoznam podla bodu 2.3.1 obsahoval úspešne poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky, pricom aby aspon jedna z nich bola realizovaná za zmluvnú
cenu rovnakú alebo vyššiu ako 20 000,00 eur bez DPH.

2.3.1.2 Verejný obstarávatel požaduje predloženie dokladov podla bodu

2.3.1 za úcelom preukázania technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že v predchádzajúcom období bol uchádzac schopný a technicky spôsobilý úspešne plnit zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná.

2.3.2.1 V súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávatel požaduje pre minimálnu úroven odbornej spôsobilosti podla bodu 2.3.2 predloženie dokladu o registrácii podla § 15 zákona c.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzac predloží platný doklad v originálnom vyhotovení alebo jeho úradne osvedcenú kópiu.

2.3.2.2 Verejný obstarávatel požaduje predloženie dokladov podla bodu

2.3.2 za úcelom preukázania odbornej spôsobilosti na poskytnutie služby ako dôkaz, že v súcasnom období je uchádzac schopný a odborne spôsobilý úspešne plnit zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná.

2.3.3.2 V súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávatel požaduje pre minimálnu úroven technickej spôsobilosti podla bodu 2.3.3 aby uchádzac v ponuke preukázal, že pri plnení zmluvy bude môct reálne využívat

2.3.3.2.1 minimálne jeden zvozový mechanizmus na výsyp a zvoz obsahu 140 l plastových nádob - manipulacnú techniku na odvoz odpadu; uchádzac doloží kópiou príslušných strán z velkého technického preukazu a kópiou osvedcenia o technickom stave,

2.3.3.2.2 minimálne jeden zvozový mechanizmus na zber plastových vriec s trávou a drobným zeleným odpadom (napr. nákladné vozidlo s korbou) ; uchádzac doloží kópiou príslušných strán z velkého technického preukazu a kópiou osvedcenia o technickom stave.

2.3.3.2.3 minimálne jeden zvozový mechanizmus na zber konárov drevnej hmoty (napr. traktor s vleckou); uchádzac doloží kópiou príslušných strán z velkého technického preukazu a kópiou osvedcenia o technickom stave.

2.3.3.3 Verejný obstarávatel požaduje predloženie dokladov podla bodu 2.3.3 za úcelom preukázania technickej spôsobilosti na poskytnutie služby ako dôkaz,  že v súcasnom období je uchádzac schopný a odborne spôsobilý úspešne plnit zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre urcitú profesiu
Nie.

III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná sútaž.

IV.1.2. Obmedzenie poctu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženi ponuky alebo na úcast na dialógu

IV.1.3. Zníženie poctu ponúk alebo riešení pocas rokovania alebo dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.

dalšie informácie o elektronickej aukcii: Za úcelom úcasti v elektronickej aukcie je nutné sa do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zaregistrovat v systéme EVOB (www.evob.sk). Podrobné ninformácie o elektronickej aukcii obsahujú sútažné podklady.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávatel
1694/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie sútažných podkladov a doplnujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o sútažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum: 5. 3. 2012. Cas: 12.00 h.
Úhrada za sútažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o úcast
Dátum: 12. 3. 2012. Cas: 12.00 h.

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na úcast na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, pocas ktorej sú ponuky uchádzacov viazané
Do termínu. Dátum: 30. 4. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 12. 3. 2012. Cas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad Sered, Námestie republiky 1176/10, Sered 92601 zasadacka 1. poschodie.
Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami nebude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní umožnená úcast uchádzacov.

ODDIEL VI. DOPLNUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovat
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.3. Dalšie informácie

1. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované vo výzve, musia byt predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedcené kópie, pokial nie je urcené inak. Ponuka musí byt vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpecí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byt vyhotovená písacím strojom, alebo tlaciarenským výstupným zariadením výpoctovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu citatelný. 2. V prípade podaní vysvetlení, verejný obstarávatel podá vysvetlenie všetkým jemu známym záujemcom a zároven vysvetlenie umiestni aj na www stránke. 3. Sútažné podklady budú prístupné na stránke verejného obstarávatela v jeho profile verejného obstarávatela
(http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/SP16942012.pdf), alebo na stránke www.evob.sk.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia
10. 2. 2012

 

zdroj:www.sered.sk


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Kto je online
Vyhľadávanie
Zdravotnícke pomôcky Označenie inzercie
Posledné komentáre
Bottom panel

© www.regiononline.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na www.regiononline.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign