Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
EchoLink | Rescue Online | Escape Online | Sereď Online | Sereď Online - archív | Reportér 24

ISSN 1338-0389   Dnes je 10. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra RSS Export článkov
Top panel

Rubriky

Výzva na predkladanie ponúk: Výroba a tlač mesačníka Seredské novinky júl-december 2011

Iveta Tóthová13. 05. 2011 20:46:54Mestský úrad
24

Minulý rok bola  určitú dobu realizácia  Seredských noviniek bez právneho podkladu. Mesto chce podobnej situácii predísť a vyhlasuje podprahovú zákazku na Výrobu a tlač Seredských noviniek na mesiace júl-december 2011.  Uverejňujeme výzvu na predkladanie ponúk s podmiankami. ( zdroj : www.sered.sk )

 

Výzva na predkladanie ponúk (podprahová zákazka) v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Sereď
Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta
IČO: 00306169
Sídlo organizácie: MsÚ v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
V zastúpení : Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o., Dlhá 25, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba pre technickú špecifikáciu: Bc.Ľubomír Veselický, viceprimátor Mesta Sereď viceprimator@sered.sk, tel: 0905 592 707
Odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Ľubor Pivoň registračné číslo : M -0460-595-2006 telefón: 037/6551111, mobil 0911 895493 e-mail: pivon3110@gmail.com

2. Druh postupu:

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk, služby

3. Predmet obstarávania:

„Výroba a tlač mesačníka Seredské novinky júl – december 2011“

Hlavný slovník : 79.82.40.00-6 Tlačiarenské a distribučné služby

4. Opis predmetu obstarávania:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť výrobu a tlač mesačníka do konca roka 2011.

Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania (zadania) sú služby, ktoré zahŕňajú komplexný výkon výroby a tlače vydaní Seredské novinky júl – december 2011:

-grafický návrh vizuálu Seredské novinky – logo a grafické rozvrhnutie (layout)

-periodická grafická príprava vydania mesačníka (obstarávateľ bude spracovateľovi dodávať materiály vo forme doc.)

-práce:
... tvorba článkov a ilustračných fotografií
...grafické práce
...zalomenie textov
...retušovanie a úprava fotografií
...korektúry
...príprava podkladov pre webstránku

-Tlač – technická špecializácia
...formát: A3
...farebnosť : čierno-biely text a farebné foto                                                                                                                                                                                                                             ...rozsah: 8 strán
...papier: 80g bezdrevný ofset
...väzba: bez väzby
...náklad jedného vydania: 5 000ks

Celková cena za jedno vydanie Seredských noviniek zahŕňa alikvotné náklady na grafický návrh vizuálu – logo, layout, náklady na grafickú prípravu vydania mesačníka – zalomenie textov, fotografovanie, retuš, korektúry, podklady pre web, tlač vydania v rozsahu 8 strán formátu A3 s nákladom 5 000 ks, vrátane použitého materiálu a dopravných nákladov.

6. Miesto realizácie zákazky: Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď, pult prvého kontaktu

7. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, neumožňuje sa rozdeliť predmet obstarávania ani predložiť variantné riešenie. Termín dodania od 01.07.2011 do 31.12.2011

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000 € vrátane DPH

9. Poskytovanie súťažných podkladov: Vyžiadanie súťažných podkladov: na adrese: Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o., Dlhá 25, 949 01 Nitra na základe písomnej žiadosti záujemcu u kontaktnej osoby Ing. Ľubor Pivoň č. tel. 0911895493, email: pivon3110@gmail.com čase od 09ºº hod. do 15ºº hod. do dňa 23.05.2011.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: elektronicky – stiahnutím z web stránky www.evob.sk
Úhrada za súťažné podklady: nie

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu za príslušný mesiac po realizovaní služieb, zodpovedným pracovníkom a obstarávateľom prevzatých služieb v danom mesiaci. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 7 dní od ich doručenia obstarávateľovi. Faktúra za realizované služby môže byť vystavená najskôr prvý pracovný deň po termíne odsúhlasenia súpisov vykonaných prác zodpovedným pracovníkom obstarávateľa.
Zodpovedný pracovník obstarávateľa odsúhlasí súpisy vykonaných prác do 3 pracovných dní od ich obdržania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah poskytovaných služieb podľa disponibilných finančných prostriedkov.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
a) návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste/
b) doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne osvedčená kópia), ktorým uchádzač preukáže
spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania
Uchádzač zapísaný do Zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie ( § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.) môže doklad požadovaný v bode 11 b) nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
c) potvrdením banky/bánk, ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti plniť finančné záväzky,
ktoré musí obsahovať nasledujúce informácie o tom, že:
- záujemca nebol za predchádzajúce dva kalendárne roky 2009 a 2010 v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie,Potvrdenie banky/bánk predloží uchádzač ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu.
d) čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie,
e) podpísaný návrh Zmluvy o dielo uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch,
f) predloženie minimálne 4 referencií za predchádzajúce 3 roky v minimálnej výške 19 000 € vrátane DPH resp. ekvivalent uvedenej čiastky prepočítaný kurzom NBS k poslednému dňu príslušného roka,
g) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch podpísané uchádzačom.
h) vyhlásenie uchádzača, že sa zúčastní elektronickej aukcie a akceptuje požiadavky fungovania elektronickej aukcie uvedené v článku 22 časti A 1 súťažných podkladov
i) čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov) v ktorom členovia skupiny vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu, plnú moc pre jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny; úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné

12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: sú stanovené v súťažných podkladoch

13. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia cena za celý predmet obstarávania s DPH v EUR. Postup hodnotenia uvedený v Súťažných podkladoch.

14. Lehota na predkladanie ponúk: Dňa 01.06.2011 do 15:00 hod. na adresu: Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
pult prvého kontaktu.

15. Otváranie obálok s ponukami: Dňa 02.06.2010 o 15:30 hod. na adrese: Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, zasadačka primátora mesta Sereď.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné

16. Lehota viazanosti ponuky: Do 30.07.2011

17. Ďalšie informácie: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.

Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke www.evob.sk a www.sered.sk : 13.5.2011

V Nitre, dňa 09.5.2011
Ing. Peter Sládečka
konateľ COA s.r.o, Dlhá 25, 949 01 Nitra
mandatár


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
cdr | 27-05-2011 20:19:47
niekto si dobre namasti vrecka ...
anonym | 15-05-2011 23:06:25
EVOB berie cez 5000€ - je v tom príprava podkladov, licencia a prenájom servera. Zmluvy a faktúry sú na stránke mesta.
anonym | 14-05-2011 22:30:53
Bolo by vhodné premenovať Seredské novinky na Seredské starinky. Potom môžu vychádzať hoci len raz za pol roka.
j.f. | 14-05-2011 21:08:24
vie mi niekto povedat kolko zhrabne sro evob ?
anonym | 14-05-2011 09:53:35
keby to bolo na mne hladam skor tvorcov na dohodu medzi studentami skol, ktori sa jurnalistike a literature venuju a objednavam len tlac
anonym | 14-05-2011 09:51:37
nie kazdy pouziva internet, hlavne starsi ludia, SOL urcite tlacene noviny nahradit nemoze, ale suhlasim, ze to najskor malokto cita. chcelo by to skor obcasnik s mensou kapacitou a len aktualnymi informaciami, ktore je nutne obcanom poskytnut o tom co pre nich organizuje mesto (scitanie ludu, jarmok, zbery odpadov, volby ich vysledky a podobne)
Janka S. | 13-05-2011 22:32:30
Nikdy by ma nenapadlo, ýe Seredské noivnky stoja tolko peňazí. Čo sa v nich píše? Ja som ich ešte nikdy nečítala, kde sa dajú kúpiť? To bol voľakedy Most?
anonym | 13-05-2011 21:59:15
Samozrejme, že záujem o ne nie je. Obsahujú minimálne mesiac staré informácie, navyše neobjektívne, nevyvážené a politicky poplatné.

Otázka je iná - o čo im teda ide? O informovanie verejnosti? SOL to robí, robí to rýchlo, dobre a lacno (teda grátis). Prečo neinformujú cez SOL? Boja sa názorov ľudí? Spätnej väzby? Negatívnych správ? Alebo im vadí, že SOL nemajú pod kontrolou? Je toto to, na čo sme ich volili?
anonym | 13-05-2011 21:48:04
Najprv by si mohli kompetentní položiť otázku či vôbec je záujem o tieto "nanútené" noviny medzi ľuďmi. Naozaj nie je podstatné, že to takmer nikto nečíta a že sú tie noviny v čase čítania už neaktuálne? Ide tu ešte o čitateľa? Alebo treba dať niekomu kšeft za každú cenu? Kde je pravda? Kto nám to povie?
Peter K. | 13-05-2011 21:41:22
Múdry názor:

http://milenaveresova.blog.sme.sk/c/60465/Lokalne-media-ako-nastroj.html

Prosím akéhokoľvek zástupcu mesta - vysvetlive nám, občanom, aký účel majú mať seredské novinky? Myslíám, že tých 19000€ za polrok - teda 38000€ ročne by sa dalo využiť aj lepšie.

V meste je nedostatok parkovacích miest, detské preliezky sú v katastrofálnom stave, väčšina prechodov pre chodcov je vyblednutá, retardéry slabo označené, investori sú všade naokolo, len Seredi sa vyhýbajú..

Ale je potrebné masírovať verejnú mienku - predvolebnú kampaň si robte za svoje peniaze, NIE ZA MOJE !!!
JUCHÚÚÚ | 13-05-2011 21:24:02
VELMI SA TESIM, ZE NOVINKY BUDU DALET VYCHADZAT.

VZDY KED IDEM Z PRACE PO TYCH VYTLCENYCH CESTACH NEDOCKAVO KRUZIM OKOLO CINZIAKA A STRIEHNEM AKO SUP NA NEJAKE VOLNE PARKOVACIE MIESTO, PO 3 KOLECKACH RYCHLO ZAPARKOVAT KILOMETER OD BYTU, PREJST OKOLO NARKOMANOV A SOCIALNYCH OPALENYCH PRIPADOV A SUP SUP POZRIET DO SCHRANKY, CI OKREM UPOMIENOK NIE JE V POSTE V RAMCI TONY DALSICH LETAKOV AJ SEREDSKE NOVINKY, Z KTORYCH SA DOCITAM USPECHY NASICH VOLENYCH UDERNIKOV A PREDAKOV.

CHCEM SA OPYTAT, CI PLANUJETE VYDAT AJ SPECIALNE CISLO S PREDVYPLNENYMI VOLEBNYMI HARKAMI.
jojo | 13-05-2011 21:10:25
moderna demokracia v praxi - my vsetci sa skladame na to, aby ludia nami zvoleni nase peniaze pouzili na ovplyvnovanie nasich nazovor

kto chce citat navonane, nekritycke a nevyvazene spravy z meskeho uradu?
Filip Kmet | 13-05-2011 21:00:42
Tie seredske noviny aj volakdo cita? Ved tam nikdy nic zaujimave nepisu ja to hazem hned do kosa.
Milan | 13-05-2011 20:56:58
Prečo je podmienka, aby víťaz mal referencie v uvedenej sume? Keď ste chceli, aby to vyhral ten, čo to robí doteraz, tak ste nemuseli robiť výberové konanie.

Ak by ste to chceli urobiť transparentne, do podmienky by ste napísali, že referencie len mimo Mesta Sereď - a to by sa už horeuvedený pán nemohol prihlásiť, lebo on iného klienta nemá.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Kto je online
Vyhľadávanie
Internet Označenie inzercie
Posledné komentáre
Bottom panel

© www.regiononline.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na www.regiononline.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign